Všeobecné smluvní podmínky upravující užívání a přístup na internetový portál Inem.cz

Preambule

Připravili jsme pro vás portál s komplexními a podrobnými informacemi o nemovitostech, bydlení, životních podmínkách. Protože působíme jako znalecký ústav v oboru oceňování nemovitostí, máme o dané problematice detailní přehled.

Služby portálu jsou částečně bezplatné, částečně zpoplatněné. Po registraci vám umožníme získat širší rozsah informací, stahovat si reporty a analýzy.

Snažíme se o maximální přesnost a správnost při sběru dat, tato data pocházejí z otevřených zdrojů a z našich databází. Jsme schopni ručit za práci s těmito daty a jejich zpracování, nemůžeme ale bezvýhradně ručit za věcnou správnost těchto dat. Statistickými metodami a kontrolami se maximálně snažíme o eliminaci nesprávných údajů.

Z těchto důvodů nemůžeme za všech okolností odpovídat za škody, které by mohly vzniknout využíváním informací námi dodaných. Při jejich využívání proveďte další ověření.

Naší snahou je zajištění plné dostupnosti portálu. Z technických důvodů může být portál nebo jeho části dočasně nedostupné, samozřejmě to napravíme.

Budeme se chovat k informacím, které nám o sobě sdělíte (registrace, informace o nemovitostech apod.), tak, jak máme - podle Zákona o ochraně osobních údajů, a samozřejmě je neposkytneme nikomu jinému a podnikneme maximum možného k jejich zabezpečení.

Prosíme o slušné a odpovědné chování uživatele, neprovádění úkonů poškozující funkčnost portálu, vytěžování dat apod. Pokud bychom takové chování odhalili, budeme postupovat odpovídajícím způsobem, většinou blokováním uživatele.

Prosíme, prostudujte ještě kompletní znění podmínek, které rozvádějí a zpřesňují výše napsané:

1. Obecná ustanovení

Tato ustanovení vydávají podmínky a právní omezení používání internetového portálu (dále jen "podmínky") na internetové adrese www.inem.cz ve vztahu k uživateli a ke třetím osobám.

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen "uživatelé") a služby na nich poskytované.

Provozovatelem internetových stránek www.inem.cz (dále jen "provozovatel")je společnost XP invest. s.r.o, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 143295, IČO: 284 62 572.

Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provoz portálu, používání služeb, práva a povinnosti provozovatele a uživatelů se řídí těmito smluvními podmínkami.

Používání portálu je podmíněno souhlasem s těmito smluvními podmínkami.

Používáním tohoto portálu, případně zaškrtnutím možnosti "Souhlasím se smluvními podmínkami serveru www.inem.cz" uživatel potvrzuje svůj výslovný souhlas s těmito podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

V případě porušení těchto smluvních podmínek může provozovatel uplatnit opatření v nich obsažená.

2. Obsah a používání internetového portálu www.inem.cz

Účelem tohoto internetového portálu je poskytnout uživateli chytrý informační servis - komplexní a přesto srozumitelný obraz o cenách nemovitostí, životních podmínkách - kriminalitě, demografii, místních ekonomických poměrech, čistotě životního prostředí a nemocnosti, dopravní dostupnosti a ekonomicky aktivních firmách.

Základní částí portálu je cenová mapa nemovitostí. Tato část zahrnuje dlouhodobé sledování realitní inzerce, získávání informací o parametrech nemovitostí, prodejních cenách z dalších zdrojů (realitní kanceláře, Katastr nemovitostí). Po získání těchto informací dochází k jejich zpracování v rámci jednotné struktury popisu nemovitosti. Po této unifikaci dochází ke statistickému zpracování záznamů s jejich geografickým zatříděním. Výstupem pro běžného uživatele vytvořeného portálu jsou heat mapy (přiřazení cenových hladin barevné škále a jejich zobrazení v mapě), možnost on-line ocenění nemovitosti.

Pro odbornou veřejnost v oboru oceňování nemovitostí, realitní oblasti projekt nabízí přesné geograficky i časově zatříděné záznamy o cenách nemovitostí a jejich vývoji, možnost použití efektivních nástrojů pro odbornou činnost - popisů nemovitostí, přípravy podkladů pro zpracování znaleckých posudků a odhadů nemovitostí. Dále umožňuje využití dalších dat charakteru demografie, socioekonomických parametrů, dopravní dostupnosti a ekonomické aktivitě, markerů dávající představu o kvalitě životního prostředí, zdravotního stavu populace.

3. Autorská práva

Provozovatel si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu na stránkách tohoto portálu, včetně textu a zobrazení na těchto stránkách, designu stránek, technických náčrtů, software, grafiky a dalších souborů, jejich výběru a uspořádání. Obsah stránek tohoto portálu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu provozovatele jakkoli pozměňován, kopírován, stahován nebo jinak šířen, samostatně nebo jako součást jiných materiálů. Tento zákaz se nevztahuje na šíření obsahu těchto stránek k soukromým (nekomerčním) účelům za předpokladu, že takové šíření není způsobilé ohrozit autorská práva provozovatele.

Udělený souhlas se šířením obsahu těchto stránek může být provozovatelem kdykoliv odvolán.

Analýzy a zpracované podklady k odhadům nemovitostí zpřístupněné na těchto stránkách splňují znaky autorského díla dle platných právních předpisů. Způsob vytvoření analýz a podkladů k odhadům je know-how a obchodním tajemstvím provozovatele těchto stránek.

4. Registrace a ochrana osobních údajů

Před využitím vybraných části portálu a placených služeb proběhne registrace uživatele. Při registraci je uživatel povinen zadat pravdivě a úplně všechny údaje, včetně údajů nepovinných, pokud se rozhodne je zadat. Po provedení registrace je zřízen uživatelský účet. Uživatel je povinen provézt případnou úpravu při změně nezbytných údajů. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou a heslem. Uživatel je povinen zachovat mlčenlivost a chránit před vyzrazením tyto údaje umožňující přístup k jeho uživatelskému účtu a nesmí umožnit využití jeho uživatelského účtu jinou osobou. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za následky spojené s porušením této povinnosti. V případě uživatelů – právnických osob se povinnosti uvedené v tomto odstavci vztahují na právnickou osobu, která vnitřně zajistí ochranu užívání uživatelského účtu mezi konkrétními osobami zmocněnými vnitřně uživatelský účet užívat.

Uživatel má právo svůj uživatelský účet kdykoli zrušit. Poskytovatel má právo zrušit uživatelský účet uživatele v případě, že uživatel poruší podmínky poskytování služby nebo pokud nevyužije službu po dobu delší než 12 měsíců.

Registrací vyslovuje uživatel-fyzická osoba svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při registraci a při provádění platby.

Provozovatel chrání osobní údaje v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon").

Provozovatel nebude osobní údaje, které poskytne uživatel při užívání portálu www.inem.cz předávat bez souhlasu uživatele žádné osobě s výjimkou případů vymezených těmito smluvními podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem uživatele.

Provozovatel má právo používat údaje poskytnuté uživatelem stránek pro použití v marketingu pro vlastní potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných uživatelům.

Uživatelům portálu doporučujeme, aby prostřednictvím elektronické pošty nebo uživatelského rozhraní na portálu neposílali žádné údaje, které pokládají za důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem. Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány.

V zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb uživatelů budou v budoucnu vedené služby dále rozšiřovány.

Výjimečně si dovolíme klienta kontaktovat s informací o našich nových službách nebo o speciálních nabídkách, které by mohl využít prostřednictvím newsletteru, emailem, telefonicky nebo jinak.

5. Poskytování služby a technické podmínky služby

Analýzy, reporty a další informace ve volně přístupné části portálu jsou poskytovány formou webové prezentace, s možností stažení reportů a přehledů typicky v pdf formátu.
Ve specializovaných částech portálu pro odbornou veřejnost jsou služby poskytovány po provedení úhrady ceny za službu. Následně pak jsou uživatelem žádané informace poskytovány formou webové prezentace, dále v podobě strukturovaných výstupů, exportů, typicky v docx a pdf formátu.

K využití služby je nezbytné následující hardwarové a softwarové vybavení na straně uživatele: běžný osobní počítač s operačním systémem Microsoft Windows (verze XP a novější), operačním systémem Linux nebo Mac OS X, mobilní zařízení s funkčními a aktuálními webovými prohlížeči, případně jiná kompatibilní zařízení.

Uživatel si je vědom toho, že poskytovatel nezajišťuje technické a softwarové vybavení na straně uživatele včetně připojení k internetu a že všechny náklady s tím spojené nese uživatel sám. Uživatel bere na vědomí, že kvalita služby (zejména rychlost a kvalita stahování) mohou do značné míry záviset na technickém vybavení uživatele a způsobu připojení uživatele k internetu.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že může dojít ke špatné dostupnosti služeb, či jejich úplné nefunkčnosti, dále pak ke změně či zrušení poskytování služeb.

Za uvedená omezení dostupnosti služeb provozovatel neodpovídá a uživatel souhlasí s tím, že nebude za zde uvedená omezení poskytovaných služeb požadovat náhradu škody. V případě nesouhlasu uživatele s formou nebo obsahem změněných poskytovaných služeb nebo při zrušení poskytovaných služeb, má uživatel právo, v případě placeného přístupu, na refundaci části poplatku za užívání systému odpovídající nevyčerpanému předplacenému časovému období.

6. Cena a cenová ujednání, platební podmínky

Vybrané služby portálu jsou poskytovány úplatně. Cena služby se udává bez DPH a včetně DPH. Poskytovatel může cenu služby měnit; aktuální ceny jsou uvedeny v jednotlivých placených částech portálu. Pro uživatele je závazná cena uvedená poskytovatelem v okamžiku odeslání objednávky.

Provozovatel této internetové stránky uděluje uživateli nevýhradní, bezúplatnou (pro úroveň informací poskytovanou v bezplatné části stránek) a úplatnou pro další úrovně informací, trvalou licenci k užití podkladů a informací výhradně pro osobní, potažmo interní potřebu uživatele. Licence nabývá platnosti a účinnosti akceptací těchto podmínek. V případě placené části stránek a rozsahu informací řádným uhrazením ceny předplatného. V případě uplynutí předplaceného období a neuhrazení dalšího předplatného mohou tyto informace být nedostupné, včetně historie o jejich vyhledávání a užívání, provedených exportů.

Poskytovatel se zavazuje vystavit uživateli daňový doklad na zaplacenou cenu, a to na základě žádosti uživatele. Uživatel souhlasí se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou, je-li zachována věrohodnost původu a neporušitelnost jeho obsahu (tj. obvykle ve formátu pdf).

Platby za služby jsou prováděny prostřednictvím bankovního převodu s využitím platebních údajů uvedených poskytovatelem na účet vedený u Fio banka, a.s. Millennium Plaza, V Celnici 10 117 21 Praha 1 , dále pak využitím služeb platební brány payU, provozovatel PayU S.A., daňové číslo: 779-23-08-495, se sídlem Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, Polsko, kancelář v ČR Antala Staška 2027/77, 140 00 Praha 4, zapsané v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Poznani–Nowe Miasto i Wilda v Poznani, 8. obchodní oddělení

Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399.

7. Nabídka služeb a dostupnost

Poskytovatel rozhoduje o podobě a formě nabízených služeb a o cenách služeb. Uživatel nemá žádný nárok na náhradu vyplývající ze zúžení nabízeného rozsahu informací nebo změny cen za poskytnutí služby. Zejména uživatel bere na vědomí možnou dočasnou nedostupnost funkcionalit nebo dat nebo celé služby z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo řešení technických závad mimo kontrolu poskytovatele. Poskytovatel má kdykoli právo rozhodnout o ukončení provozování služby.

8. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Veškeré informace na těchto stránkách jsou poskytnuty výhradně ve prospěch uživatele. Pouhé získání podkladů a informací zde obsažených jakýmikoliv jinými osobami nebude důvodem pro vznik jakékoliv povinnosti, právního vztahu nebo současné či budoucí odpovědnosti mezi takovými osobami a provozovatelem těchto stránek.

Jestliže jsou jakékoliv informace nebo podklady (a případně jakékoliv informace z nich odvozené) poskytnuty třetím osobám, stane se tak výhradně na základě toho, že provozovatel těchto webových stránek nebude mít jakoukoliv povinnost či odpovědnost vůči třetím osobám, či dalším osobám, které výše uvedené získají.

Obsah podkladů a další informace vycházejí z informací, které měl provozovatel těchto stránek k dispozici v době jejich přípravy. Uživatel je plně odpovědný za užití veškerých materiálů, podkladů a informací zpřístupněných na této stránce vůči třetím osobám.
Uživatel akceptuje, že maximální odpovědnost provozovatele těchto stránek, jejich majitelů vůči každému uživateli, nepřesáhne částku odměny uhrazené příslušným uživatelem za licenci k jejich užití.

Provozovatel těchto stránek neodpovídá uživateli za ušlý zisk, i kdyby takový ušlý zisk byl přiměřeně předvídatelný nebo kdyby provozovatel těchto stránek byl informován, že uživatel může takový ušlý zisk utrpět.

Provozovatel těchto stránek nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s výrobky a službami třetích stran dodávanými uživatelem. Provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za 100% funkčnost těchto stránek a vyhrazuje si právo kdykoli přerušit provoz těchto stránek, zejména z technických důvodů. Provozovatel těchto stránek si vyhrazuje právo ukončit provoz těchto stránek.

Rozhodne-li se uživatel těchto stránek spoléhat na informace zde uvedené, činí tak na vlastní odpovědnost a riziko a bez jakéhokoliv nároku vůči provozovateli těchto stránek, jejich majitelům. Současně rozhodne-li se uživatel spoléhat se na analytická data a informace zde uvedené, nezbavuje jej toto rozhodnutí povinnosti učinit vlastní nezbytná šetření a prověření zde uvedených a informací.

Licenční smlouva uzavřená mezi uživatelem těchto stránek a provozovatelem těchto stránek může upravovat některá práva a povinnosti odchylně; v takovém případě má licenční smlouva přednost.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho internetových stránek či emailové nebo SMS zprávy zaslané uživateli.

Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na těchto stránkách či zaslané uživateli. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neručí za bezchybnost, správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách nebo informací zaslaných uživateli na emailovou adresu či na telefonní číslo uživatele prostřednictvím SMS zprávy. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel není odpovědný za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek nebo využíváním informací získaných užíváním stránek a informací zaslaných uživateli.

9. Chování uživatele

Uživatel se zavazuje, že při používání tohoto portálu a jeho služeb se bude řídit platnými právními předpisy na území České republiky, dobrými mravy, a těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

  1. zasahovat do bezpečnosti tohoto portálu nebo jej jinak zneužívat;
  2. pokoušet se o vytěžování informací a databáze elektronickými prostředky, pokoušet se odstranit, změnit nebo obejít technické prostředky ochrany aplikace;
  3. zasílat na tento portál zprávy obsahující viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
  4. pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti;
  5. šířit na stránkách tohoto portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, zejména zprávy či materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem jakkoli diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy, pohlaví a které propagují protiprávní činnost či násilí.

Uživatel bere na vědomí, že jakékoli jednání porušující shora uvedené zákazy je porušením příslušných právních předpisů a rovněž může být důvodem k okamžitému ukončení přístupu ke službě (odstoupení) ze strany poskytovatele. Provozovatel je v takovém případě oprávněn dále blokovat aktivity takové uživatele, znemožnit mu užívání jeho uživatelského účtu.

10. Reklamační řád

Reklamace poskytnutých služeb, zejména neodpovídající nebo chybný charakter poskytnutých dat, vadné poskytnutí příslušného daňového dokladu apod. je třeba uplatnit u poskytovatele bez prodlení, a to preferenčně emailem na kontaktní adrese info@inem.cz nebo telefonicky na telefonním čísle +420 703 499 822.

Poskytovatel se zavazuje reklamaci vyřídit bez zbytečného prodlení, nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace. Nevznese-li při uplatnění reklamace uživatel jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit odpovídajícího a věcně správného charakteru dat nebo informací či opraveného daňového dokladu v souladu s objednávkou uživatele při dodržení smluvních podmínek. Není-li to možné nebo požádá-li o to uživatel při uplatnění reklamace, vrátí mu poskytovatel v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby prostřednictvím bankovního převodu na účet uživatele.

11. Odkazy na internetové stránky třetích stran

Stránky na tomto portálu mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran. Provozovatel neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran.

V případě, že internetové stránky třetích stran obsahují odkaz na stránky tohoto portálu, nenese provozovatel žádnou odpovědnost za tyto odkazy. To neplatí, pokud tyto odkazy a jejich obsah provozovatel předem písemně schválil.

12. Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tyto smluvní podmínky kdykoli měnit. Provozovatel oznámí změny na internetových stránkách tohoto portálu. Souhlas se změnou a aktuálním zněním těchto smluvních podmínek vyjádří uživatel tím, že bude tento portál nadále používat a využívat služeb provozovatele.

Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. V případě jakýchkoli nejasností nebo výkladových problémů je rozhodující česká verze.

Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.

Veškeré vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí platnými zákony České republiky.

Smluvní podmínky v aktuální verzi jsou platné od 1. 8. 2016.

Naše projekty jsou spolufinancovány
Evropskou unií, více se dozvíte zde
Spolufinancováno EU